نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پاسخ دینامیکی پوشش تونلهای دایروی به عبور امواج تخت

دوره 38، شماره 6، زمستان 1383

مرتضی اسماعیلی؛ شهرام وهدانی؛ اسدالله نورزاد