نویسنده = ������������������ ����������
ارزیابی پاسخ دینامیکی پوشش تونلهای دایروی به عبور امواج تخت

دوره 38، شماره 6، اسفند 1383

مرتضی اسماعیلی؛ شهرام وهدانی؛ اسدالله نورزاد