نویسنده = مهرداد آقایی نیت
پلیمریزاسیون اتیلن با کاتالیست دو نگهدارنده ای مورفولوژی و جرم مولکولی

دوره 42، شماره 8، اسفند 1387

شکوفه حکیم؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ مهرداد آقایی نیت