نویسنده = تیمور قنبری هاشم آبادی
مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت

دوره 42، شماره 7، بهمن 1387

احمد دارابی؛ حمید لسانی؛ تیمور قنبری هاشم آبادی