نویسنده = ������������ �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. بازتاب و شکست موج SH در مرز ناهموار بین دو محیط ایزوتروپ جانبی

دوره 42، شماره 6، پاییز 1387

نوید شاد منامن؛ مرتضی اسکندری قادی