نویسنده = ������������ �������� ������
بازتاب و شکست موج SH در مرز ناهموار بین دو محیط ایزوتروپ جانبی

دوره 42، شماره 6، آذر 1387

نوید شاد منامن؛ مرتضی اسکندری قادی