بازتاب و شکست موج SH در مرز ناهموار بین دو محیط ایزوتروپ جانبی

نویسندگان

چکیده

بیشتر تئوری های موجود در انتشار امواج الاستیک مستقیماً برای محیط های واقعی درون زمین قابل کاربرد نیستند، چرا که در این تئوری ها، مرزها یا فصل مشترک بین لایه‌ها تخت و موازی فرض شده‌اند. اهمیت بررسی انتشار امواج الاستیک در مرزهای ناهموار از آن جا ناشی می‌شود که بیشتر فصل مشترک ها در لایه‌های زمین دارای انحنا هستند. در این مقاله، با استفاده از روش تقریب رایلی بازتاب و شکست موج تخت SH در فصل مشترک موجدار بین دو نیم فضای ایزوتروپ جانبی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تموج فصل مشترک باعث می‌شود که علاوه بر امواج بازتابی و انکساری معمول، بخشی از انرژی موج SH ورودی در عبور از فصل مشترک ناهموار به یک سری امواج بازتابی و انکساری پراشی تبدیل گردد. فرمول بندی و محاسبات عددی نشان می‌دهند که دامنه این امواج تابعی از زاویه تابش، فرکانس موج ورودی، تموج مرز و خواص ارتجاعی نیم فضاها است. نتایج تحلیلی این مقاله برای حالت ساده‌تر یعنی ایزوتروپ بر نتایج آسانو (1960) کاملاً منطبق بوده و به منظور کنترل محاسبات عددی نتایج این مقاله برای حالت ایزوتروپ با نتایج آسانو (1960) مقایسه شده است.

کلیدواژه‌ها