نویسنده = ارسلان مهاجراشجعی
ضرائب زلزله خیزی و حوزه های شدت نسبی زلزله های ایران

دوره 42، شماره 0، فروردین 1360

علی اصغر نوروزی؛ عادلی استادیار؛ ارسلان مهاجراشجعی