ضرائب زلزله خیزی و حوزه های شدت نسبی زلزله های ایران

نویسندگان

چکیده

با توجه به محل زلزله های تاریخی و قرن اخیر ، محل گسلها ، ارتباط زلزله خیزی با گسلها و وضع تکتونیکی و زمین شناسی ، مطالعات آماری، نتایج حاصل از مطالعات نظری درمورد توزیع شتاب ، و اطلاعات شدت نسبی و به منظور سادگی ، سطح کشور به دو حوزه شدت نسبی تقسیم گردیده است.در حوزه اول احتمال وقوع زلزله هائی با شدت نسبی 8 مرکالی و بیشتر میرود و ضریب زلزله خیزی یک در این حوزه پیشنهاد می گردد .اغلب شهرهای پر جمعیت کشور درحوزه اول قرار دارند.در حوزه دوم احتمال وقوع زلزله خیزی 75/0 دراین حوزه پیشنهاد می گردد. این حوزه شامل شهرهای ، اصفهان ،آبادان ،خونین شهر(خرمشهر سابق )،زابل ، بیجار، میاندوآب وتک آب می باشد.