نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی RETROGRADE CONDENSATION با استفاده از معادله حالت SRK

دوره 54، شماره 0، پاییز 1365

محمد مهدی منتظر رحمتی؛ شهرام اسلامی