پیش بینی RETROGRADE CONDENSATION با استفاده از معادله حالت SRK

نویسندگان

چکیده

معادله حالت درجه سوم دو پارامتره SRK برای محاسبه ضریب تعادلی با استفاده از ضریب فوگاسیته در دو فاز بخار مایع برای سه مخلوط دو جزئی به کار رفته است . نقاط حباب و شبنم با استفاده از ضرایب تعادلی بدست آمده و نمودار فازی این مخلوطها رسم شده که حالت Rrtrograde Condensation در ان بوضوح مشخص است . درصد خطای میانگین برای مخلوط دو جزئی دی اکسید کربن – منو کلرومتان 8/2 درصد برای مخلوط دو جزئی اتان – هپتان حدود 4 درصد و برای مخلوط دو جزئی اتان – اکتان 2درصد میباشد . با توجه به این نتایج بنظر میرسد که معادله حالت SRK از توانائی و دقت نسبتا خوبی برای پیش بینی حالت Rrtrograde Condensation برخوردار است .