نویسنده = شهرام اسلامی
پیش بینی RETROGRADE CONDENSATION با استفاده از معادله حالت SRK

دوره 54، شماره 0، آذر 1365

محمد مهدی منتظر رحمتی؛ شهرام اسلامی