نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عددی میدان موج تحت اثر ترکیب پدیده های انکسار و تفرق

دوره 54، شماره 0، پاییز 1365

دکتر خسرو برگی؛ مهندس جواد ملک