بررسی عددی میدان موج تحت اثر ترکیب پدیده های انکسار و تفرق

نویسندگان

چکیده

پدیده های انکسار و تفرق در نزدیکی سواحل بویژه هنگام برخورد موج به سر موجشکن ها در ورودی حوضچه های بنادر ، و ترکیب این پدیده ها در داخل حوضچه از مسائل مهم در طراحی سازه های دریایی بشمار می روند . پیچیدگی پدیده های فوق و ترکیب آنها عملا مشکلات عمده ای در تامین مدل ریاضی مناسب و حل آنها پدید می آورد. در این مقاله نمونه ای از روش عددی بررسی دستگاه معادلات شیب ملایم تابع زمان با روش تفاوت های محدود که مدل ریاضی مناسبی برای ترکیب انکسار و تفریق امواج را بیان می نماییم ارائه شده است . بر اساس این الگوی عددی ، نرم افزار مربوط تهیه شده و میزان دقت نتایج در مقایسه با روشهای تحلیلی و سایر روش های عددی ، و یا به صورت کیفی مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت های روش مورد بحث نشان داده شده است .