نویسنده = �������������� ������ �������� ��������
بررسی اثر منعقد کننده ها و کمک منعقد کننده ها د ر حذف رنگ پساب

دوره 48، شماره 0، دی 1366

امیر تائبی هرندی؛ محمود اسدی؛ صنایع نساجی؛ رنگ پساب واحد رنگرزی