نویسنده = ������������ ���������� ������ ������������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد خاک بنتونیت سمنان د رحذف دترجنت از آبهای آلوده زیرزمینی تهران

دوره 40، شماره 0، زمستان 1358

دکتر کرامت الله ایماندل؛ مهندس میر عبدالمهدی میر سپاسی