کاربرد خاک بنتونیت سمنان د رحذف دترجنت از آبهای آلوده زیرزمینی تهران

نویسندگان

چکیده

صرفنظر از اثرات دترجنت در تولید کف شدید در آبهای گیرنده،کاهش راندمان دستگاههای تصفیه و ایجاد اختلال در فرآیندهای تصفیه فاضلاب ، مخاطرات بهداشتی به مصرف آبی که حاوی مقادیر بیش از حد مجاز دترجنت باشد نسبت میدهند. چه ،به استناد گزارش سازمان بهداشت جهانی ، حلالیت عده کثیری ا زهیدروکربورهای عطری چند هسته ای سرطان زا بویژه بنز پیرن ، د ر حضور مقادیر قابل توجهی از دترجنتها ی آنیونیک افزایش مییابد و وجود این دو ماده با هم موجب تسریع د رعمل جذب مواد سرطان زا میگردد و شواهد و مدارک موجود حاکی از آنست که دترجنت ها قابلیت نفوذ مخاط دستگاه گوارش (روده ) را بالا میبرند لذا لزوم حذب دترجنت ها از آبهای آلوده و کاربرد این آب د رجهت تامین کمبود آب مشروب مشخص میگردد و در جهت نیل باین هدف میتوان از خاک بنتونیت که در حذف ناخالصی ها و مواد شیمیایی کاربرد عدیده ای در صنایع مختلف د ردنیا دارد ، استفاده نمود از این رو از میان انواع خاک بنتونیت سمنان ،یک نمونه که بالاترین راندمان جذب دترجنت را داشت از طریق رسم منحنی لانمگیر انتخاب گردید آنگاه با حذف بنتونیت بکار برده شده استفاده شد . بدیهی است هرگونه عملیات صافی بعنوان تصفیه نهائی مورد نظر نبوده است .با توجه بانچه که گذشت بارسم منحنی لانمگیر ، مناسبترین مقدار بنتونیت در حذف دترجنت از آب2000 میلی گرم مشخص گردید.سپس مناسبترین PH=8 مقدار آلوم برابر با 7 میلی گرم محاسبه و مشاهده شد که آلوم نقشی د راین بررسی ملاحظه گردید که در صد حذف دترجنت متعاقب افزایش خاک بنتونیت و عمل انعقاد با آلوم با انجام عمل فیلتراسیون و بدون فیلتراسیون بترتیب 2/12و6/10میباشد.
نتیجه دیگر اینکه در شرایط مشابه درصد حذف دترجنت در مورد خاک بنتونیت سمنان بیشتر از خاک مونت موریلونات آمریکا (نمونه آزمایشی ) بوده بطوریکه میانگین حسابی درصد جذب دترجنت در مصرف 1200 میلی گرم از خاک های یاد شده به ترتیب 6/7و 2/6 مشاهده گردید.