نویسنده = دکتر کرامت الله ایماندل
کاربرد خاک بنتونیت سمنان د رحذف دترجنت از آبهای آلوده زیرزمینی تهران

دوره 40، شماره 0، اسفند 1358

دکتر کرامت الله ایماندل؛ مهندس میر عبدالمهدی میر سپاسی