نویسنده = آروکاس آراکلیان
الاستیسیته جامدات خطی یک اتمی

دوره 32، شماره 0، مهر 1354

آروکاس آراکلیان؛ حمید رفیع زاده