نویسنده = مهندس مجید ایزدخواه
تعیین توزیع دمای حاصل از چشمه های متحرک حرارتی

دوره 57، شماره 0، خرداد 1375

دکتر حسین شکوهمند؛ مهندس مجید ایزدخواه