نویسنده = �������������� �������� ������ ��������
بررسی تجربی یک ایندیوسر صفحه صاف

دوره 57، شماره 0، خرداد 1375

دکتر سید احمد نوربخش؛ مهندس وحید مهجوری