نویسنده = دکتر محمدرضا غفوری
بررسی چشمه ها ی آبمعدنی خرقان-قزوین

دوره 40، شماره 0، اسفند 1358

دکتر محمدرضا غفوری


بررسی و استفاده درمانی دریاچه شورابیل –اردبیل

دوره 36، شماره 0، اسفند 1355

دکتر محمدرضا غفوری؛ دکتر رضا مرتضوی؛ دکتر حسین پیرصمدی