بررسی چشمه ها ی آبمعدنی خرقان-قزوین

نویسنده

چکیده

یکی از منابع طبیعی دست نخورده کشورمان که تاکنون از آن بطور صحیح استفاده بعمل نیامده آبهای معدنی فراوانی است که در سطح کشور پراکنده می باشند.
در این بررسی یکی از آبهای معدنی معروف که برسر راه قزوین به همدان واقع شده است و بطرز ابتدائی مورد استفاده اهالی اطراف آن می باشد و بنام آبگرم خرقان معروف است بمورد مطالعه و اظهار نظر قرار داده ایم .
به منظور مطالعه آبها در سرچشمه و آزمایشگاه آبشناسی آزمایشهای لازم برای تشخیص ترکیب فیزیکی وشیمیائی آب برطبق روشهای متداول استاندارد انجام گرفته است که نتایج آن بصورت جداول و دیاگرام نیمه لگاریتمی آمده است. برطبق بررسی های انجام شده آب منطقه مورد مطالعه از دسته آبهای کلروره سدیک وبیکربناته کلسیک هیپرترمال با PH اسیدی میباشد.
خروج آب در رابطه با گسلی میباشد که در منطقه در زمین های آهکی وجود دارد.منشاء آبها با توجه به اختصاصات مطالعه شده بایستی خارجی باشد که بر طبق قاعده گرادیان ژئوترمیک در زمین گرم شده و در جهت گسل فوق الذکر بسطح زمین برگشت شده است و در این مسیر املاح محلول را در خود حل کرده است.
میزان آبدهی چشمه ها ،درجه حرارت وترکیب شیمیائی جالب آبها و موقعیت محلی منطقه ایجاب می کند که نسبت به بهره برداری صحیح از این منبع طبیعی توسط مسئولان توجه بیشتری مبذول گردد.