نویسنده = �������������� ������
طرح و ساخت ساعت دیژیتال

دوره 36، شماره 0، اسفند 1355

یوسف متولدی نوبر؛ آذر دیوشلی