نویسنده = �������������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. سنونین تیپ و چینه شناسی آن

دوره 27، شماره 0، زمستان 1352

خسرو خسرو تهرانی