سنونین تیپ و چینه شناسی آن

نویسنده

چکیده

اشکوب سنونین اولین بارد در سال 1840 میلادی توسط آلسید دربینی دیرینه شناس فرانسوی در ناحیه سنونه فرانسه نامگذاری گردیده است .
دربینی با مطالعه فسیل روزانه داران رسوبات این اشکوب که از نوع رسوبات کربناته و متعلق به حوضه دریاهای شمال کره زمین است تعداد زیادی جنس و گونه تشخیص داد که به صورت مجموعه ای هم اکنون در موزه تاریخ طبیعی پاریس محفوظ است .
زمین شناسان و دیرینه شناسان دیگری پس از دربینی تقسیمات کوچکتری در رسوبات اشکوب سنونین تیپ ایجاد نمودند که کاملترین آن تقسیماتی است که لامبر در سال 1902 میلادی به شرح زیر عرضه نموده است:
1- رسوبات کربناته دارای فسیل Micraster coranguinum معادل اشکوب کنیاسین حوضه مزوژه
2- رسوبات کربناته دارای فسیل Micrester coranguinum معادل اشکوب سانتونین حوضه مزوژه
3- رسوبات کربناته با فسیل Belemnites معادل اشکوب کامپانین حوضه مزوژه . ناگفته نماند که اشکوب مائس تریشتین در ناحیه سنونه و یا به طور کلی در حوضه پاریس وجود ندارد .
چینه شناسی و میکروپالئونتولوژی اشکوب در محل تیپ توسط نگارنده مطالعه گردیده است که نتیجه آن در صفحات بعد از نظر خوانندگان می گذرد .