نویسنده = خسرو خسرو تهرانی
سنونین تیپ و چینه شناسی آن

دوره 27، شماره 0، دی 1352

خسرو خسرو تهرانی