نویسنده = وحیدی، رمضان
تعداد مقالات: 1
1. حدود کاربرد معادلات حالت گازهای حقیقی

دوره 35، شماره 0، پاییز 1355

رمضان وحیدی؛ مرتضی سهرابی