حدود کاربرد معادلات حالت گازهای حقیقی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله در حدود صحت دو معادله حالت در محاسبه P-V-T گازهای حقیقی در نواحی اشباع و SUPER HEAT مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل نشان می دهد که معادلات مزبور با ثابت های موجود در فواصل محدودی از درجه حرارت و فشار صادق می باشد .
تا بحال ده ها معادله حالت برای محاسبه تغییرات P-V-T گازهای حقیقی پیشنهاد گردیده است که برخی از انها تنها جنبه تاریخی دارند مانند معادله VAN DER WAALS(1873) و یا معادله Dieterici(1899) عده ای به علت پیچیدگی شکل معادله و داشتن ثابت های متعدد مورد استفاده چندانی واقع نمی شود مثل معادله Martin Hou(1955) . معادلاتی که تا بحال بیش از سایرین بکار گرفته شده باستثنای معادله با ضرائب virial ، سه معادله : Kwong -Redlich , Benedicit- Rubin , Beattie- Bridgeman هستند که معادله اخیر بیشتر در محاسبات تعادل بین فازهای مایع و بخار در سیستم های چندگانه استفاده گردیده است .