نویسنده = ������������ �������� ��������
کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه یافت آباد (جنوب غرب تهران )

دوره 41، شماره 0، مهر 1359

دکتر کرامت الله ایمان دل؛ دکتر شکوه شکوهی