نویسنده = شکوهی، دکتر شکوه
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت آبهای زیرزمینی منطقه یافت آباد (جنوب غرب تهران )

دوره 41، شماره 0، پاییز 1359

دکتر کرامت الله ایمان دل؛ دکتر شکوه شکوهی