نویسنده = اعلامی، دکتر مهندس بیژن
تعداد مقالات: 1
1. در رفتار صفحات مربع روی چهار تکیه گاه واقع در رئوس

دوره 12، شماره 0، زمستان 1347

دکتر مهندس بیژن اعلامی