در رفتار صفحات مربع روی چهار تکیه گاه واقع در رئوس

نویسنده

چکیده

این مقاله که خلاصه قسمتی از محاسبات انجام شده در مورد پوشش یک مخزن فشار میباشد مربوط به محاسبه تغییر مکان و تنش های ایجاد شده در صفحات مربعی شکل میباشد که در چهار راس خود روی تکیه گاه های سخت نشسته اند شرایط سرحدی طوری انتخاب شده است که با شرایط سرحدی موجود در یک واحد از مجموعه چنین صفحاتی که تشکیل یک سطح مستوی را می دهند مطابقت می کند علاوه بر بار عمود بر صفحه بار در امتداد صفحه و ناهمواریهای اولیه صفحه نیز در نظر گرفته شده است از محاسبات چنین نتیجه شده است که در مورد صفحات پوشش مخزن بررسی شده می توان با تقریبی نزدیک از معادلات خطی برای تخمین تنش های ایجاد شده استفاده نمود .