نویسنده = ���������������� ������
تعداد مقالات: 3
1. محاسبه برخی از پایاهای راکتور قدرت با روش دو گروهی

دوره 40، شماره 0، زمستان 1358

ایرج پهلوانی؛ علی پذیرنده


2. یک بررسی از همایش انتقال تکنولوژی هسته ای – شیراز

دوره 37، شماره 0، پاییز 1356

علی پذیرنده؛ اردشیر گویری


3. دزیمتری اشعه گاما با استفاده از دزیمترهای شیشه ای

دوره 25، شماره 0، زمستان 1351

محمدرضا حمیدیان؛ علی پذیرنده