نویسنده = ���������������� ������
محاسبه برخی از پایاهای راکتور قدرت با روش دو گروهی

دوره 40، شماره 0، اسفند 1358

ایرج پهلوانی؛ علی پذیرنده


دزیمتری اشعه گاما با استفاده از دزیمترهای شیشه ای

دوره 25، شماره 0، اسفند 1351

محمدرضا حمیدیان؛ علی پذیرنده