یک بررسی از همایش انتقال تکنولوژی هسته ای – شیراز

نویسندگان

چکیده

رشد صنعت در ممالک در حال پیشرفت بستگی کامل به دسترسی آنها به منابع انرژی کافی دارد .
بر طبق بررسی های سازمان بین المللی انرژی اتمی، سهم انرژی هسته ای در تامین انرژی مورد نیاز در کشورهای صنعتی جهان تا پایان قرن حاضر به 50 درصد خواهد رسید . در ایران علیرغم وجود منایع عظیم سوخت فسیلی ، بر طبق برنامه های پیش بینی شده ( جدول 2) سهم انرژی هسته ای در تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز کشور در سال 1992 به بیش از 50 درصد خواهد رسید .
برای رسیدگی به این هدف دو اقدام زیر اساسی به نظر می رسد :
1- گرآوری یک گروه پژوهشگر مجرب و ایجاد و توسعه مراکز آموزشی و پژوهشی در کشور.
2- تربیت نیروی انسانی مورد نیاز نیروگاه ها و صنایع جنبی انها بمنظورهموار کردن راه برای پذیرش تکنولوژی هسته ای .
بدیهی است که موفقیت در انتقال تکنولوژی هسته ای به یک کشور در حال پیشرفت به چکونگی اجرای این دو مرحله بستگی دارد .