نویسنده = مهندس فرهاد جاویدراد
تحلیل دینامکی و آنالیز سازه های ساندویچی

دوره 55، شماره 0، خرداد 1374

دکتر محمود موسوی مشهدی؛ مهندس فرهاد جاویدراد؛ مهندس علی شمسیان