نویسنده = ������������ ���������� ������ ���������� ��������
طراحی و ارزیابی رمز کننده های پی در پی و معرفی یک ساختار جدید

دوره 55، شماره 0، خرداد 1374

دکتر محمدرضا عارف؛ مهندس سید محمود مدرس هاشمی