طراحی و ارزیابی رمز کننده های پی در پی و معرفی یک ساختار جدید

نویسندگان

چکیده

رمز کننده های پی در پی رمز کننده هایی هستند که در آنها برای تولید یک متن رمز شده یک دنباله دو دویی به نام کلید اجرایی با دنباله دو دویی متن اصلی به هنگ دو جمع می شود جهت مصون ماندن رمز کننده از حملات رمز نگاری کلید اجرایی و مولد آن باید خواص ویژه ای را دارا باشد در این مقاله مهمترین این ویژگی ها مانند دوره تناوب پیچیدگی خطی خواص آماری مصونیت از همبستگی و معیار بهمنی مورد بحث قرار می گیرند سپس با مروری به برخی از ساختارهای مولد کلید اجرایی حافظه دار سیستمهای مبتنی بر تسهیم کننده مورد توجه قرار گرفته و برای دستیابی به یک ساختار بسیار قوی اصلاحی اساسی بر روی ساختار منطقی جامع صورت می گیرد برخی از ویژگیهای این ساختار جدید به اثبات می رسد و با استفاده از شبیه سازی نتایج تجربی در مورد سایر خصوصیات ارایه می گردد .