نویسنده = هاشمی، مهندس سید محمود مدرس
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و ارزیابی رمز کننده های پی در پی و معرفی یک ساختار جدید

دوره 55، شماره 0، بهار 1374

دکتر محمدرضا عارف؛ مهندس سید محمود مدرس هاشمی