نویسنده = ���������� ���������� ��������
بررسی رفتار غیرخطی اتصالهای بتنی هنگام زلزله

دوره 55، شماره 0، خرداد 1374

دکتر خسرو برگی؛ مهندس حسین خدیو