بررسی رفتار غیرخطی اتصالهای بتنی هنگام زلزله

نویسندگان

چکیده

یکی از عوامل اصلی موثر در برابری سازه های قابی در برابر زلزله انعطاف پذیری اتصالهای تیرو ستون می باشد در چارچوب این پژوهش بر اساس تئوری اجزا محدود در حالت دینامیکی غیر خطی یک برنامه کامپیوتری تدوین شده که با اخذ چهار تابع تسلیم رایج ، توانایی رعایت رفتار غیر خطی مصالح را در تحلیل سازه و بررسی عملکرد اتصالهای تیر و ستون را دارا می باشد در بخش ابتدایی این مقاله عوامل موثر در شکل پذیری قابهای بتونی مقاوم در برابر زلزله به ویژه رفتار غیر خطی در محل اتصال تیر و ستون مطالعه شده و سپس یک سازه قالبی شکل بتنی واقعی با چهار طبقه تحت اثر زلزله طبس توسط برنامه فوق مورد تحلیل قرار گرفت دو نوع مدل اتصال تیر و ستون یکی به صورت یکپارچه و دیگری به صورت پیش ساخته بر اساس آئین نامه ACI-318-89 در نظر گرفته شده اند در حالت اتصال یکپارچه محل حداکثر تنشهای اصلی عمدتاً در مجاورت هسته اتصال بوده و تنشهای بحرانی معمولاً از نوع کششی هستند در بررسی اتصال پیش ساخته محل حداکثر تنشهای اصلی در هسته اتصال و در داخل شانه های بوده و تنشهای کششی حاصل از بارهای لرزشی زلزله حدود دو برابر نواحی دیگر اتصال می باشد در انتها مدل نمونه اتصال تیر و ستون پیش ساخته مناسب و تمهیدات لازم جهت مقاوم سازی در برابر زلزله ارائه شده اند .