نویسنده = ���������������� �������� ��������
بررسی میزان دقت معادله های حالت گازها

دوره 50، شماره 0، خرداد 1369

دکتر حسین پناهنده؛ نوید مستوفی؛ محمد خشایار خشکبارچی