نویسنده = اسد ایران پناه
بررسی و تطبیق انواع رسوبات در امتداد خیابان شاهرضا-تهران

دوره 22، شماره 0، فروردین 1351

اسد ایران پناه؛ پرویز میر چوپان


روش پیشنهادی مطالعه کمی سنگهای رسوبی

دوره 16، شماره 0، فروردین 1349

اسد ایران پناه


مطالعه تشکیلات رسوبی حوضه قم

دوره 15، شماره 0، دی 1348

اسد ایران پناه