مطالعه تشکیلات رسوبی حوضه قم

نویسنده

چکیده

سری رسوبات حوضه قم از دو سیکل رسوبی تکراری اصلی و یا یک سیکل کلی متقارن و چندین سیکل رسوبی فرعی تشکیل شده است سیکل متقارن رسوبات قم شامل ته نشست های غیر دریایی (تشکیلات سرخ زیرین اولیگوسن )،رسوبات دریایی (تشکیلات قم میوسن)و ته نشست های غیر دریایی (تشکیلات سرخ فوقانی –میوسن فوقانی )می باشد .
در این مطالعه رسوبات غیر دریایی حوضه قم از نظر خواص سنگ شناسی و رسوبات شناسی جهت تغییر محیط و منشا رسوبی بررسی گردیده است فرماسیون فقط از نظر سنگ شناسی مورد مطالعه قرار گرفته و اطلاعات لازم مربوط به خواص فسیل شناسی این فرماسیون از تحقیقات زمین شناسان شرکت ملی نفت ایران استفاده شده است
ذیلاً پس از شرح مختصر موقع جغرافیایی حوضه قم و یادآوری تقسیمات چینه شناسی ته نشستهای این حوضه به شرح خواص سنگ شناسی و رسوب شناسی و همچنین بررسی عناصر تکتونیکی حوضه قم می پردازیم .