نویسنده = امیر محمد طباطبایی
کاربرد گوگرد در روسازیهای آسفالتی

دوره 46، شماره 0، اردیبهشت 1364

امیر محمد طباطبایی