نویسنده = دکتر کاظم ابهری
آموزش دینامیک سازوکارها به کمک رایانه

دوره 46، شماره 0، اردیبهشت 1364

دکتر کاظم ابهری


واژه نامه مهندسی مکانیک (5)

دوره 46، شماره 0، اردیبهشت 1364

دکتر کاظم ابهری


واژه نامه مهندسی مکانیک

دوره 42، شماره 0، فروردین 1360

دکتر کاظم ابهری