نویسنده = فریدون سرابی
مطالعه و بررسی ذخیره معدن گچ مسگر آباد

دوره 15، شماره 0، دی 1348

فریدون سرابی؛ شاپور مظفری


منشاء گرانیت ها (2)

دوره 10، شماره 0، فروردین 1347

فریدون سرابی


منشاء گرانیت های

دوره 9، شماره 0، دی 1346

Vladi Marmo؛ فریدون سرابی


ساختمان داخلی زمین

دوره 1، شماره 0، بهمن 1343

فریدون سرابی