آنورتوزیت ها anorthosites و مسائل مربوط به آنها

نویسنده

چکیده

آنورتوزیت ها مطابق تعریف عبارت است از سنگهای آذرین نفوذی ، که یا فاقد کانی های تیره اند و یا مقدار این نوع کانی ها در آن خیلی کم است . بقیه سنگ که از پلاژیو کلازها تشکیل می شود معمولا از آندزین – لابرادوریت تشکیل شده است ولی گاهی هم پلاژیو کلازهای دیگری تشکیل آنورتوزیت ها را میدهد .
از نظر تجزیه شیمیایی این سنگها در حدود 52 تا 56 درصد sio2 دارند و Al2O3 آنها بین 19 تا 27 درصد تغییر می کند . در جدول 1 تجزیه شیمیایی چهار نمونه از این سنگها داده شده است .
در سالهای اخیر مطالعات زیادی روی آنورتوزیت ها بعمل آمده است و با پیدایش این دسته از سنگها در ماه مسئله ?نورتوزیت های دو مرتبه مورد توجه قرار گرفته است . چنانچه خواهیم دید سابقا آنورتوزیت ها را بدو دسته کاملا مشخص تقسیم بندی می نمودند و برای هر دسته طرز تشکیل یک سری پیوندها را می دهند و در طرز تشکیل آنها اختلاف اصولی وجود ندارد .
با توجه به مطالب فوق ابتدا نظرات سابق ذکر می شود و سپس پیشرفتهای جدید را در این زمینه ذکر می کنیم