نویسنده = ���������������� ����������
روشی برای بر ، صیقل ، جهت یابی و انتقال تک بلورهای فلزی کروی ( NI,NITI)

دوره 45، شماره 0، اسفند 1362

جمشید عمیقیان؛ اعظم پورقاضی؛ محمد صادق کلاگر