نویسنده = مجید صنایع پسند
بهبود پایداری شبکه قدرت با روش جدید حذف بار ترکیبی

دوره 43، شماره 5، شهریور 1388، صفحه 619-633

امیر پیروز قلعه؛ مجید صنایع پسند؛ حامد اسدی