نویسنده = �������������� ������
اثر DVR بر بهبود کمبود و بیشبود ولتاژ سیستم توزیع در شرایط هارمونیکی (یادداشت فنی)

دوره 43، شماره 5، شهریور 1388، صفحه 611-617

آرش تعویقی؛ سعید افشارنیا؛ حسن منصف