نویسنده = آرش فیروزی
آموزش فنون افزایش مقیاس، راهبردی کلیدی جهت نیل به دانش فنی در مقیاس صنعتی

دوره 43، شماره 1، اسفند 1388

آرش فیروزی؛ زهرا کثیری؛ مهدی احتشامی؛ محمدرضا جعفری نصر